دلایل تجدید نظر در استاندارد

1) این تجدید نظر با هدف پوشش حسابداری ابزارهای مشتقه، مانند قراردادهای آتی و بهبود الزامات مربوط به حسابداری سرمایه گذاریها انجام شده است.
تغییرات اصلی
حسابداری ابزارهای مشتقه
2) تعاریف این استاندارد، با توجه به تغییرات ایجاد شده، اصلاح و برخی تعاریف جدید به آن اضافه شده است.
3) نحوه حسابداری سرمایه گذاری در اوراق مشتقه ، كه با هدف كسب منافع حاصل از افزایش ارزش یا استفاده به عنوان ابزار مصون ساز انجام می شود، تشریح شده است.