در مجمع عمومی سازمان حسابرسی که در مورخ ۹۲/۵/۱۵ برگزار شد چند استاندارد به شرح زیر به تصویب رسید.

- استاندارد حسابرسی ۵۴۰ با عنوان حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط.- استاندارد حسابرسی ۵۰۵ با عنوان تاییدیه های برون سازمانی.- استاندارد حسابداری۳۳ با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان.
- استاندارد حسابداری ۱۵ با عنوان سرمایه گذاریها.
- استانداردهای حسابداری بخش عمومی – مفاهیم نظری گزارشگری مالی شامل:اهداف گزارشگری مالی.واحد گزارشگر.
عناصر صورتهای مالی.
ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی.